WELCOME TO MACC ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD
1. สร้างเนื้อหาใหม่
Create New Content

หากต้องการสร้างเนื้อหา ให้คลิ๊กเนื้อหาใหม่ New Contentระบบจะนำคุณไปยัง Content Design Studioต้องระบุชื่อฉากและเวลาเล่น (ระยะเวลาที่ฉากจะเล่น) สำหรับฉากหนึ่งๆ ป้อนชื่อฉากและเวลาที่จะเล่น (เป็นวินาที) จากนั้น คุณสามารถเริ่มการออกแบบเนื้อหาของคุณได้
หมายเหตุ: มี 2 เค้าโครงแก้ไข มีปุ่มให้สลับที่กัน ด้านล่างนี้เป็นเลย์เอาต์ใหม่


หากต้องการทราบฟังก์ชันของไอคอน ให้เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปบนไอคอน รายการต่อไปนี้คือไอคอนบางส่วน
1.1 ภาพ
หากต้องการเพิ่มรูปภาพลงในฉาก ให้คลิกไอคอนแทรกรูปภาพ
เลือกรูปภาพจากรายการ เช่น Wendys.jpg ดับเบิลคลิ๊กที่ชื่อ ใช้เมาส์เพื่อปรับขนาดและย้ายไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกที่ใดก็ได้บนหน้าจอเพื่อปล่อยการเลือกของคุณ1.2 ข้อความ
หากต้องการเพิ่มข้อความ คลิ๊กไอคอนใส่ข้อความ พื้นที่แก้ไขข้อความจะแสดงบนหน้าจอย้ายพื้นที่ข้อความไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการและปรับขนาดพื้นที่ข้อความ
จากนั้นดับเบิลคลิ๊กที่เนื้อหาใหม่เพื่อเริ่มพิมพ์ข้อความ1.3 ข้อความเลื่อน
หากต้องการเพิ่มข้อความเลื่อน ให้คลิ๊กไอคอนแทรกข้อความเลื่อน
คุณสามารถเลือกฟอนต์และกาหนดขนาดและสีของฟอนต์ได้ คุณยังสามารถปรับความเร็ว ทิศทาง และประเภทของข้อความในการเลื่อนได้อีกด้วย
จากนั้นคลิ๊กตกลง ใช้เมาส์เพื่อเลือกข้อความเลื่อนที่คุณเพิ่งสร้าง ปรับขนาด และย้ายไปยังตาแหน่งที่คุณต้องการ คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านบนสาหรับคุณสมบัติอื่นๆ
หลังจากที่คุณออกแบบฉากเสร็จแล้ว ให้คลิ๊ก Save เพื่อบันทึกการออกแบบ หากต้องการเพิ่มฉากอื่น ให้คลิ๊ก New จากนั้นทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อสร้างฉากเพิ่มเติม
คุณสามารถดูตัวอย่างการออกแบบของคุณได้โดยคลิ๊ก Preview หลังจากที่คุณออกแบบเสร็จแล้ว คุณสามารถเผยแพร่เนื้อหาได้หากคุณคลิ๊กตกลงเนื้อหาจะถูกบันทึก หากคุณคลิ๊กเผยแพร่ก็จะไปที่หน้าจอเผยแพร่เลือกผู้เล่นออนไลน์เพื่อเผยแพร่เนื้อหา ในขณะเดียวกัน ให้ตั้งเวลาหมดอายุ (เนื้อหาจะถูกลบโดยอัตโนมัติในโปรแกรมเล่น) และโหมดผู้เล่น (เล่นวนซ้า เป็นระยะ ๆ ปรับแต่ง)
จากนั้นคลิ๊กตกลงหลังจากดาวน์โหลดเนื้อหาสำเร็จ เนื้อหาจะแสดงในเครื่องเล่น


2. ลบเนื้อหา
Delete Content

หากต้องการลบเนื้อหา ให้คลิ๊กจัดการ เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการลบ แล้วคลิ๊กลบ deleteคลิ๊ก OK เพื่อยืนยันการลบเนื้อหา เนื้อหาจะหยุดแสดงในเครื่องเล่น


3. ตั้งค่าเนื้อหา
Setting Content

หลังจากที่คุณออกแบบเนื้อหาเสร็จแล้วและคลิ๊กเผยแพร่ ระบบจะโหลดหน้าจอกำหนดการเนื้อหาโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถไปที่หน้าจอนี้ได้โดยคลิ๊กเผยแพร่หลังจากคลิกเผยแพร่ จะเป็นการตั้งค่าการเผยแพร่คุณต้องกาหนดเวลาหมดอายุของเนื้อหา
- เลือก Looping คือ “เนื้อหาจะเล่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงเวลาหมดอายุ”
- เลือก Periodically คือ “เนื้อหาจะเล่นเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน”
- เลือก Customize คือ “คุณสามารถกาหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดได้ เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดตามที่คุณต้องการ”
หากคุณเลือก Exclusive คือ เนื้อหานี้มีลำดับความสำคัญในการเล่นตามเวลาที่คุณตั้งไว้