WELCOME TO MACC ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD
MACC ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD
ABOUT US
        บริษัท MACC Electronics (Thailand) จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบกิจการในประเทศไทย 8 ปี ซึ่งเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าทุกประเภทที่มีส่วนประกอบของหน้าจอ เช่น KIOSK, Digital Signage, Interactive Whiteboard, Wall-mounting Advertising Display, จอโทรทัศน์,ป้ายโฆษณาดิจิตอล, OEM, ODM และมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองที่ประเทศจีน 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมของประเทศจีน ตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้นมี
พื้นที่ 70,000 ตารางเมตร ฮุ่ยโจวมีพื้นที่ 39,000 ตารางเมตรและกวางโจว 40,000
ตารางเมตร และเรายังมีโรงงานที่ประเทศไทยอีก 1 แห่ง

บริษัทของเรามีโรงงานผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล CE,ISO 9001/9004
ซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จในหลายๆโปรเจคภายในประเทศไทยทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน เรามีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขายอย่างมาก
นอกจากโปรแกรมควบคุมเครื่องโฆษณาดิจิตอล (E-Server) ที่พัฒนาโดย

บริษัท เอ็มเอซีซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องโฆษณาดิจิตอลจากระยะไกล เพิ่มประสิทธิในการทำงาน ลดการทำงานซ้ำซ้อนและแก้ปัญหาบุคลากรไม่

เพียงพอในการลงพื้นที่จริงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องโฆษณาดิจิตอล

มี 2 ปัญหาหลักที่ บริษัท เอ็มเอซีซี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
เล็งเห็นและได้พัฒนาโปรแกรม E-Server ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหา

1.แก้ปัญหาและลดขั้นตอนการจัดการโฆษณาเพื่อให้เป็นไปตามมาตราฐานเดียวกัน
   ทั่วประเทศ
2.แก้ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนลดปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ

ใบรับรอง
CERTIFICATE
  •         ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ
    Quality Management System Certificate
  •    ใบรับรองการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า
         Trademark registration certificate
  •           หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ
             Business registration certificate